Estatuts i normativa col·legial

Normativa col·legial

Estatuts Col·legi d'Advocats de Vic (2016)

Normativa de l'Advocacia Catalana. DOGC núm. 7799 de 30 de gener de 2019

Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5354 de 6 d'abril de 2009

Acord presentació d'escrits ICAVIC - Aprovat 17/01/2019

Modificació de l’article 40 de la Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5821 de 18 de febrer de 2011

Estatut General de l'Advocacia Espanyola. Reial Decret 135/2021, de 2 de març

Codi Deontològic 6 de març de 2019

Reglament de procediment disciplinari, aprovat en el ple del CGAE de 27 de febrer de 2009 la data d'entrada en vigor l'1 de juny de 2009

Llei 7/2006, de 31 de maig , de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus)

Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals

Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions de l’Advocacia i la Procura"

Reial Decret 1331/2006, de 17 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, individuals o col·lectius

Reial Decret 936/2001 de Transposició de la Directiva 98/5, de 3 d'agost, que regula l'exercici permanent a Espanya de la professió d'advocat amb títol professional obtingut a un altre estat membre de la Unió Europea.

RD 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals

 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell