Estatuts i normativa col·legial

Normativa col·legial

Estatuts Col·legi d'Advocats de Vic (2016)

Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5354 de 6 d'abril de 2009

Modificació de l’article 40 de la Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5821 de 18 de febrer de 2011

Estatut General de l'Advocacia Espanyola. Reial Decret 658/2001, de 22 de juny

Codi Deontològic, adaptat al nou Estatut General de l'Advocacia Espanyola, aprovat per Reial Decret 658/201, de 22 de juny

Reglament de procediment disciplinari, aprovat en el ple del CGAE de 27 de febrer de 2009 la data d'entrada en vigor l'1 de juny de 2009

Llei 7/2006, de 31 de maig , de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus)

Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals

Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals

Reial Decret 1331/2006, de 17 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, individuals o col·lectius

Reial Decret 936/2001 de Transposició de la Directiva 98/5, de 3 d'agost, que regula l'exercici permanent a Espanya de la professió d'advocat amb títol professional obtingut a un altre estat membre de la Unió Europea.

RD 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals

 

Banner SIGAAltermútuaMutualidadSantanderBanc de Sabadell