Tribunal Arbitral de Vic

Presentació

El 18 de febrer de 1992 l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic va crear el Tribunal Arbitral de Vic (TAV) com a òrgan d’aquesta institució professional amb facultats més àmplies per a l’administració de l’arbitratge.

 

Funcions

La funció d’aquest Tribunal és la resolució de controvèrsies que puguin sorgir entre les parts –tant persones naturals com persones jurídiques– en matèria civil o mercantil per una via diferent de la jurisdicció ordinària.

En virtut de l’oportuna clàusula o conveni de submissió del TAV, aquesta institució s’encarrega de nomenar l’àrbitre o els àrbitres que hagin de resoldre la controvèrsia i administrar l’arbitratge. Amb això el TAV:

- Accelera i facilita els tràmits.
- Garanteix una major puresa de procediment.
- Supleix la voluntat discordant d'ambdues parts.

Organigrama

President Ignasi Camprubí Batet
Tresorer Maria Àngels Sotorra Serra
Secretària Eulàlia Rius Orpinell
Vocals

Anna Puigdecanet López

Andrea Narvión Viñas

 

Contacte TAV

tribunalarbitral@icavic.cat

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell