Tribunal Arbitral de Vic

Presentació

El 18 de febrer de 1992 l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic va crear el Tribunal Arbitral de Vic (TAV) com a òrgan d’aquesta institució professional amb facultats més àmplies per a l’administració de l’arbitratge.

 

Funcions

La funció d’aquest Tribunal és la resolució de controvèrsies que puguin sorgir entre les parts –tant persones naturals com persones jurídiques– en matèria civil o mercantil per una via diferent de la jurisdicció ordinària.

En virtut de l’oportuna clàusula o conveni de submissió del TAV, aquesta institució s’encarrega de nomenar l’àrbitre o els àrbitres que hagin de resoldre la controvèrsia i administrar l’arbitratge. Amb això el TAV:

- Accelera i facilita els tràmits.
- Garanteix una major puresa de procediment.
- Supleix la voluntat discordant d'ambdues parts.

Organigrama

Presidenta Marta Matavera Tajà
Tresorer Carles Molera Busoms
Secretària Immaculada Aliberch Fabré
Vocals

David Oliva Martínez

Anna Maria Vila Bayés

Maria Àngels Vila Sala

 

Contacte TAV

tribunalarbitral@icavic.cat

Banner SIGAAltermútuaMutualidadSantanderBanc de Sabadell