Col·legiar-se procedent d'un altre col·legi

Aquí podeu accedir a la informació i documentació necessària per col·legiar-se al Col·legi d'Advocats de Vic si sou procedent d'un altre col·legi de l'estat espanyol.

Procedent d'altres col·legis EXERCENT NO EXERCENT
FORMULARIS Instància incorporació Instància incorporació
Ordre de domiciliació SEPA Ordre de domiciliació SEPA
  Certificat segones col·legiacions CGAE Certificat segones col·legiacions CGAE
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Fotocòpia DNI vigent Fotocòpia DNI vigent
Fotografia personal mida carnet Fotografia personal mida carnet
Certificat del CGAE Certificat del CGAE
Certificat del CICAC (*només advocats de Catalunya) Certificat del CICAC (*només advocats de Catalunya)
Certificat del col·legi de procedència Certificat del col·legi de procedència
Alta al cens Agència Tributària  
Justificant pagament pòlissa RC  
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte propi)  
Alta RETA  
Mútua Advocats Catalunya  
Mutualidad Abogacía  
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte aliè)  
Contracte laboral o declaració jurada  
TAXES Drets incorporació 250,00 250,00
Quota col·legial trimestral (resident)

55,90 1r any; 95,39 2n any; 134,88 3r any

174,37 a partir del 3r any

(anual)128,92
Quota col·legial trimestral (no resident)

45,74 1r any; 85,23 2n any; 124,72 3r any

153,79 a partir del 3r any

(anual) 93,57
Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell