Presentació

D’acord amb l’article 1 dels seus Estatuts, el Col·legi d’Advocats de Vic és una corporació de dret públic de caràcter professional amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats:

1. El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l'actuació dels advocats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici de l’advocacia, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals, així com la consecució d’objectius comuns en benefici de les persones col·legiades i de la promoció i la defensa dels drets humans.

2. En la seva condició de corporació de dret públic el Col·legi està subjecte al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a l'exercici de les funcions públiques que li atribueix la llei.

 

Per a l’acompliment de les seves finalitats, el Col·legi exerceix funcions pròpies i delegades d’altres administracions o entitats.

Funcions de naturalesa pública

Són pròpies del Col·legi, de naturalesa pública, les funcions següents:

a) Exercir la representació que estableixin les lleis per al compliment de les seves finalitats i, especialment, la representació i la defensa de la professió davant de l’Administració, les institucions, els tribunals, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser-ne part en tots els litigis i les causes que afectin els drets i els interessos professionals i les finalitats de l’advocacia; per exercir les accions penals, civils, administratives o socials que siguin procedents, i també per utilitzar el dret de petició de conformitat amb la llei.

b) Garantir que l'exercici de l’advocacia s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional. A aquest efecte, el Col·legi ha d'ordenar en l'àmbit de la seva competència l'exercici de la professió d'acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans, i ha de proposar a l'Administració l'adopció de mesures en relació amb l'ordenació i la regulació de l'accés i l'exercici de la professió.

c) Vetllar pels drets dels col·legiats, especialment per la llibertat i independència en l’exercici de la professió, perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars, adoptant, si escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.

d) Exercir la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades i societats professionals d’advocats, en els termes establerts per les normes pròpies del Col·legi, les normes generals de l’advocacia i la llei.

e) Vetllar per l’aplicació correcta de les normes d’accés a l’exercici de la professió d’advocat i participar en el procediment d'obtenció de l'acreditació d'aptitud per a l'exercici de l’advocacia, d’acord amb la llei.

f) Promoure i facilitar la formació continuada de les persones col·legiades, que cosa permeti garantir llur competència professional.

g) Adoptar les mesures necessàries per facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

h) Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius, quan així es prevegi legalment, i emetre els informes que li siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.

i) Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col·legial i en aquells en què la corporació consideri d’interès intervenir.

j) Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió.

k) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.

l) Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

m) Organitzar i gestionar els serveis d’assistència jurídica gratuïta, Torn d’Ofici, Servei d’Assistència al Detingut, Servei d’Orientació Jurídica, Servei d’Orientació a la Mediació i qualsevol altre servei de característiques similars que es pugui crear.

n) Complir les disposicions legals i estatutàries i fer-les complir a les persones col·legiades, en tot el que afecti la professió, com també les normes i les decisions adoptades pels òrgans col·legials en matèria de la seva competència.

o) Exercir la potestat normativa d’autoregulació i funcionament i, en conseqüència, elaborar, aprovar i modificar els seus propis Estatuts i reglaments, i sotmetre’ls als requisits legals vigents.

p) Exercir les altres funcions de naturalesa pública que atribueix als col·legis la legislació vigent.

 

Funcions de naturalesa privada

Les funcions pròpies del Col·legi, de naturalesa privada, són:

a) Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió en general.

b) Intervenir, mitjançant la mediació o l'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

c) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives en els interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici de l’advocacia.

d) Promoure iniciatives d’interès social i ciutadà, i participar en aquelles que estiguin promogudes per altres institucions o persones.

e) Les altres funcions que siguin pròpies de la naturalesa i finalitats del Col·legi que beneficiïn la professió o els seus membres.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell