Registre d'administradors concursals

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic elabora una llista d'administradors concursals, integrada per advocats i societats professionals que reuneixen els requisits que estableix l'article 27 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, modificada per la Llei 38/2011, de 10 d'octubre, i estan disponibles per exercir la funció d'administrador concrusal per a totes les persones que tinguin necessitat de contractar aquests serveis. 

 

Requisits

Requisits per formar part de la llista d’administradors concursals:

1 .- Ser advocat en exercici amb cinc anys d'experiència professional efectiva en l'exercici de l'advocacia, i haver acreditat formació especialitzada en dret concursal.

2 .- Ser una societat professional integrada almenys per un advocat en exercici i un economista, titulat mercantil o auditor de comptes, i garantir la deguda independència i dedicació en el desenvolupament de les funcions d'administració concursal. En aquest cas, l'advocat, que representarà la societat en l'exercici del càrrec, ha d'acreditar cinc anys d'experiència professional efectiva en l'exercici de l'advocacia i acreditar formació especialitzada en dret concursal.

En el moment de sol·licitar la seva inclusió en les llistes, tant els advocats com les societats professionals, han de manifestar:

a)      La seva disponibilitat per al desenvolupament de la funció d'administrador concursal,

b)      la seva formació en matèria concursal,

c)      i, en tot cas, el seu compromís de continuïtat en la formació en aquesta matèria.

Així mateix, tant les persones físiques com les jurídiques (les persones implicades) poden sol·licitar que s'inclogui en la llista la seva experiència com a administradors concursals o auxiliars delegats en altres concursos, així com d'altres coneixements o formació especials que puguin ser rellevants a l'efecte de la seva funció. A aquests efectes, es preveu la possibilitat que s'adjunti al formulari de sol·licitud el currículum vitae de la persona sol·licitant.

Tramitació

Per inscriure's en el Registre d'administradors concursals cal presentar la sol·licitud degudament emplenada, que consta a peu de pàgina, i la documentació acreditativa de les dades que es fan constar degudament escanejada, juntament amb el certificat o la còpia de la pòlissa de responsabilitat civil exigida per la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, a la Secretaria del Col·legi d’Advocats de Vic (icavic@icavic.cat).

En qualsevol moment, es poden actualitzar les dades que consten al Registre. En aquest sentit, a l'efecte d'introduir qualsevol modificació relativa a la formació en matèria concursal, cal que estigui acreditada documentalment mitjançant el certificat, el títol o un altre justificant.

El termini aproximat de la resolució de la sol·licitud és de 30 dies.

Els administradors concursals poden estar integrats en una llista d’administradors concursals de l'ICAB. I des de l'enllaç següent [enllaç al cercador d'administradors concursals] es poden consultar les dades dels administradors, formació i currículum.

 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell