Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS PER A TOTS ELS USUARIS DE L’ESPAI WEB DE L’IL•LUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE VIC
 

1.- Identificació del titular de l’espai web.

L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, (ICAVIC d’ara en endavant) amb NIF. Q0863010E, domiciliat a VIC (08500), Plaça Miquel de Clariana, . Tel. 938893343 FAX 938861966 icavic@icavic.cat . Dades del DPD: dpd@icavic.cat Plaça Miquel de Clariana, 2 08500 VIC. TEL. 938893343 FAX. 9348861966. Inscrit en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya, en data 26/04/1985 i sota el número d’inscripció A/V-12, és el titular d’aquest espai web.

2.    Objecte d’aquest avís legal. 
1.    Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web de ICAVIC, (www.icavic.cat), els seus continguts i serveis, posats a disposició dels usuaris i, en especial dels seus col•legiats.
3.    Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal. 
1.    El mer accés i/o utilització d’aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’Avís legal i condicions d’ús que s’exposen al propi espai web, situat a www.icavic.cat, en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de ICAVIC.
2.    L’usuari declara ser major d’edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d’aquest Avís legal i, si no ho és, disposa de l’autorització dels seus pares o tutors.
3.    L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta. 
4.    El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.icavic.cat. 

4.- Drets reservats.   
1.    - L’ICAVIC és el propietari legítim de tots els drets legals de www.icavic.cat pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.icavic.cat sense el consentiment exprés i per escrit de L’ICAVIC. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.
2.    - L’ICAVIC es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis. 
 5.- Serveis ofertats i condicions d’ús. 
1.    - Els serveis que ofereix L’ICAVIC a través de www.icavic.cat venen detallats al propi espai web i es regeixen per les condicions generals vigents i la normativa de Col•legis Professionals vigent, exposades al mateix, per les condicions d’us d’aquest espai i per la seva política de privadesa, també exposada a l’espai web. 
6.- Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de www.icavic.cat.
6.1.- De la qualitat del servei: L’ICAVIC no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
6.2.- Protecció de dades personals: l’ICAVIC compleix amb les obligacions que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 i, en aquest sentit, posa a disposició dels usuaris una Política de Privacitat amb informació detallada sobre el tractament de les dades personals que els usuaris facilitin a través d’aquesta pàgina web. Poden consultar aquesta informació a l’enllaç següent: ( enllaç a la política de privacitat)
6.3.- Del contingut: L’ICAVIC, té com a finalitat, en aquest espai web donar informació als usuaris en general i, en especial als seus col•legiats, que pugui ésser d’interès en l’àmbit del dret en general o particular, així com de posar a l’abast dels usuaris dels serveis les eines per a fer els tràmits que s’ofereixen, i no es fa responsable de la interpretació que els usuaris puguin fer erròniament dels mateixos o de les expectatives que, erròniament, s’hagin creat.
6.4.- De l’accés a la pàgina web: L’ICAVIC no controla la utilització que els usuaris facin d’aquest espai web, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Ni l’entitat titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió de les informacions o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó. Per cap motiu, L’ICAVIC, tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela. 
6.5.- L’ICAVIC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l’ incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il•lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.
6.6- Dels enllaços o links: El servei d’accés a la web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquest cas l’ICAVIC actua com a prestador de serveis d’intermediació, tal i com es preveu a l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable del contingut i serveis subministrats si aquest tingués coneixement efectiu d’il•licitud i no hagués procedit a desactivar l’enllaç amb la diligència adequada. 
En el supòsit que l’Usuari considerés que existeix un Lloc enllaçat amb continguts il•lícits o inadequats ho podrà comunicar a l’ICAVIC , d’acord amb el procediment establert a la clàusula 6.7., sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent. 
6.7.- l’ICAVIC informa als usuaris dels seus serveis que posa a la seva disposició l’adreça electrònica icavic@icavic.cat als efectes de presentar qualsevol queixa o reclamació en relació al mal funcionament o funcionament defectuós d’aquet espai web o de qualsevol altra reclamació o queixa relativa als serveis que presta l’entitat a través d’aquets portal.

 7.- Enllaços de tercers a la pàgina web de L’ICAVIC. Hiperenllaç i “framing”.
7.1.- La realització d’un enllaç i/o “framing” des del vostre lloc web cap a www.icavic.cat implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.
7.2.- Solament es permet l’enllaç i/o “framing” cap a la següent adreça web www.icavic.cat. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de L’ICAVIC.
7.3- Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present web. 
7.4. L’enllaç o la pàgina web d’enllaç, no podrà desenvolupar activitats o col•locar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic. 

 8.- Jurisdicció.
Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web, sense perjudici del que estableixen els Estatuts del Col•legi en relació als seus col•legiats i la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris. La Llei aplicable serà l’espanyola.
 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell