Servei lingüístic

Des de l'any 2015 el Col·legi d'Advocats de Vic forma part del cens d'entitats de foment de la llengua catalana, que agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana dins el seu àmbit d'actuació. 

El Col·legi d'Advocats de Vic col·labora amb la Comissió de Llengua Catalana del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC): El diputat 1r de la Junta de Govern, el Sr. Josep Pou Regidor, n'és membre, i el degà del Col·legi és el president de la Comissió.

La Comissió de Llengua Catalana va ser una de les primeres que es van constituir en el si del Consell de l'Advocacia Catalana, ara fa 26 anys. Té com a objectius principals, d’una banda, treballar per eliminar tots els prejudicis que pateix l’ús de la llengua catalana en el món jurídic; i de l’altra, sensibilitzar tots els professionals del dret perquè utilitzin la seva pròpia llengua en l’exercici professional, i, finalment, dotar els advocats i advocades d’eines i recursos que els puguin facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.

La Comissió, que es reuneix mensualment, la presideix un degà i està formada per un advocat o advocada designat per cada col·legi d’advocats de Catalunya i també hi participen persones designades pels col·legis d’advocats de les Illes Balears i de Perpinyà. En total, doncs, són 16 advocats i advocades les reunions i tasques dels quals estan coordinades des de la Secretaria i l’Assessoria Jurídica del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Compendium

Portal de recursos de Llenguatje Jurídic en Català

Català a la carta

Articles breus d'aspectes lèxics i gramaticals que solen generar errors en la redacció de documents jurídics i administratius, així com les etimologies més curioses dels termes jurídics enllaç

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell