Informació general

Què pot solucionar un advocat o advocada?

Un advocat o advocada és aquella persona incorporada al col·legi d'advocats corresponent en qualitat d'exercent. Exerceixen llur activitat amb llibertat i independència, servint l’interès dels destinataris i de la societat d'acord amb la capacitat i l'habilitat que determina la bona pràctica professional i complint les normes establertes.

Els advocats i advocades estan habilitats per exercir en exclusiva les activitats professionals de direcció i defensa de les parts en tota mena de processos, i també l'assessorament i el consell jurídics.

En tots aquells casos en què tingueu un dubte jurídic i us calgui una orientació, la intervenció a temps d'un advocat o una advocada pot evitar un plet o un conflicte posterior.

Quins drets tinc davant un advocat?

- Dret d'informació. Les advocades i els advocats han de mantenir informat el seu client de les circumstàncies següents:

  • a) De les possibles causes que puguin limitar o condicionar la seva actuació.
  • b) De la seva col·legiació, número de col·legiat i del compliment del deure d'assegurança de responsabilitat civil professional.
  • c) De la seva opinió tècnica sobre l'encàrrec i les possibilitats de resolució  d'aquest, així com dels costos i despeses previsibles.
  • d) De les actuacions i els resultats que es vagin produint.
  • e) Del cost previsible de la intervenció de l'advocada o advocat, se'n pot obtenir pressupost previ (a pactar per escrit els honoraris de l'encàrrec), obtenir una minuta detallada dels serveis professionals prestats i obtenir la correcta liquidació de les quantitats lliurades a compte.

- Dret a una prestació professional: en el desenvolupament de les seves funcions, les advocades i els advocats s'han d'atenir a les exigències tècniques, deontològiques i de bones pràctiques ajustades a la tutela jurídica de cada assumpte, i han de realitzar diligentment totes aquelles activitats que els imposi la defensa de l'afer confiat, i evitar que els actes legítims de renúncia a l'encàrrec o substitució de lletrat per vènia puguin provocar indefensió.

- Dret a la reclamació per una prestació deficient dels serveis professionals: l'usuari té dret a reclamar pels possibles perjudicis ocasionats per una mala prestació dels serveis professionals o per un comportament ètic incorrecte del professional contractat, davant de la jurisdicció ordinària o bé davant el col·legi professional, sent compatibles les dues actuacions.

Com puc contactar amb un advocat o advocada?

  • Advocat o advocada de lliure designació: podeu utilitzar el CERCADOR D'ADVOCATS de la nostra web.
  • Advocat o advocada amb el benefici de justícia gratuïta: consulteu la web Justícia Gratuïta.
Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell