Notícies

01 des 2023

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS A PER A L’ELECCIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC

El dimecres 29 de novembre ha finalitzat el termini per presentar candidatures als càrrecs a renovar de la Junta de Govern de Degà, Bibliotecari, Diputat Primer, Diputat Tercer.

S’han presentat les següents candidatures:

•    Degà: Rogeli Montoliu Casals
•    Bibliotecari: Immaculada Roquer Sala
•    Diputat 1r: Pere Rius Alonso
•    Diputat 3r: Santi Crusellas Rifà


La Junta de Govern, en compliment del què estableixen els article 29 i 31.2 dels Estatuts del Col·legi, reunida en sessió de 30 de novembre de 2023, ha procedit a proclamar els candidats als càrrecs referits que són:

•    Degà: Rogeli Montoliu Casals
•    Bibliotecari: Immaculada Roquer Sala
•    Diputat 1r: Pere Rius Alonso
•    Diputat 3r:  Santi Crusellas Rifà

Els càrrecs de Degà, Bibliotecari, Diputat 1r i Diputat 3r no aniran a votació ja que només s’ha presentat una candidatura per cadascun dels càrrecs referits.
                           
Reclamacions:
De conformitat al que estableix l’article 31.2 dels Estatuts col·legials, les reclamacions es poden presentar dins dels cinc dies naturals immediats després de la proclamació dels candidats i seran resoltes dins els tres dies naturals següents pels membres de la mesa electoral.
Mesa Electoral:
D’acord amb l’article 31.3 dels Estatuts, es constituirà una mesa electoral, presidida pel degà, ex-degà o la persona col·legiada que la Junta de Govern designi, si el degà és candidat, i en formaran part dos col·legiats, el col·legiat exercent de més edat i el de més recent incorporació que ho acceptin. Actuarà de Secretari el de la Junta de Govern i, si aquest fos candidat, l’exsecretari/a anterior en el temps. 
Per donar compliment a aquest precepte, s’ha designat la mesa electoral que estarà presidida pel Sr. Joan Riera Claret, com a exdegà, el Sr. Manuel Font Font, com a col·legiat exercent de més edat i la Sra. Neus Codina Casals com a col·legiada de més recent incorporació. De Secretària de la Mesa Electoral actuarà la Sra. Anna Maria Vila Bayés en la seva condició de secretària de la Junta de Govern.
Qualsevol qüestió que se susciti durant el procés electoral serà decidida per la mesa electoral, sense perjudici de les accions administratives que corresponguin.
Reclamacions:
De conformitat amb l’article 32.1 dels Estatuts col·legials, els recursos que s’interposin en el procés electoral o contra el resultat, davant la Junta de Govern o davant el Consell de l’Advocacia Catalana, seran admesos a un sol efecte i no suspenen la votació, proclamació ni presa de possessió de les persones elegides, llevat que així s’hagi acordat per causes excepcionals mitjançant resolució expressa i motivada.

Vic, 1 de desembre de 2023

La Junta de Govern
 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell