Notícies

05 abr 2024

Certamen literari de microrelats jurídics RELATA'NS

Us informem que la Comissió de Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic organitza, dins dels actes de la diada de Sant Jordi, la primera edició del certamen de microrelats jurídics “Relata’ns”.

El concurs té com a finalitats prioritàries fomentar i prioritzar l’ús del català  entre els col·legiats i col·legiades i la resta d’operadors jurídics del partit judicial de Vic.

A més a més, el lliurament dels premis als millors microrelats es vol fer coincidir amb una festivitat tant importat com la de Sant Raimon de Penyafort.

El Concurs es regeix per les següents

BASES

1)    El premi del certamen RELATA’NS de microrelats es concedirà al millor relat de temàtica jurídica. Als efectes d’aquest certamen es considerarà temàtica jurídica qualsevol relat relacionat amb el món del dret que no sigui un estudi, article, assaig jurídic o anàleg.
2)    El certamen està obert a autors i autores majors de 18 anys que estiguin relacionats amb el món del dret al partit judicial de Vic: col·legiats i col·legiades d’aquest col·legi professional, personal del col·legi d’advocats, dels jutjats, dels cossos de seguretat, personal de les comissaries, personal de les notaries, personal dels Registres de la Propietat i dels Registres Civils, així com també els seus familiars.
3)    Les obres han de ser originals i inèdites, no premiades en altres certàmens, escrites en català i que s’avinguin a les bases d’aquesta convocatòria. Només s’admetrà un únic text per participant/autor. L’extensió no podrà excedir de les 500 paraules.
4)    Els textos només es poden presentar de manera telemàtica  enviant un correu electrònic a l’adreça relatans@icavic.cat.  En l’esmentat correu, el/la participant ha d’incloure-hi un document adjunt, en format pdf que contingui: el relat, el títol i la firma en pseudònim. En el cos del correu cal incloure les dades de contacte: nom i cognoms, número de col·legiat si s’escau, DNI, adreça,  telèfon i correu electrònic i la  relació que té amb el món jurídic del partit judicial de Vic. 

5)    El termini de presentació de les obres començarà el dia 23 d’abril de 2024 i s’acabarà el dia 16 de maig de 2024 a les 14:00h.
6)    El Jurat estarà format pel Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, per la Bibliotecària del Col·legi d’Advocats de Vic, un representant d’entitats culturals de relleu a la comarca i un representant de l’Administració de Justícia. Els membres del jurat i la persona que administri el correu electrònic habilitat per la presentació d’obres al certamen no podran presentar relats. 
7)    La dotació del certamen s’estableix en:
Primer premi (Txec Regal del Gran Teatre del Liceu. (Dues localitats per un espectacle a escollir al Gran Teatre del Liceu de Barcelona)
Accèssits (Txec Regal Atlàntida. (Dues localitats per un espectacle a escollir a l’Atlàntida de Vic)
8)    El veredicte del jurat i entrega de premis es farà públic durant el sopar de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort del Col·legi d’Advocats de Vic.
9)    Tant el convocant com el jurat del certamen es reserven el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
10)    La presentació dels originals i presentació en el certamen implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ DE DADES 

Propietat Intel·lectual. Els relats presentats tindran la propietat dels seus autors, tot i que L’il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic es reserva els drets d’edició de les obres, sense ànim de lucre. D’aquesta manera, el Col·legi podrà reproduir, distribuir i comunicar públicament, incloent la difusió mitjançant xarxes socials i internet, les obres premiades amb la finalitat de divulgació cultural, sense límit temporal. En qualsevol acte de publicació per part del Col·legi, sempre constarà el nom de l’autor/a. 

Protecció de dades de caràcter personal.  De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades: 
- Finalitat del tractament de les seves dades personals: organitzar el concurs, registrar les participacions i contactar amb els interessats per a la notificació del resultat. 
- Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
- Destinataris: Les seves dades no seran comunicades a terceres persones. 
- Drets: Podreu exercir el dret a accedir, rectificar, així com sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions. Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament prèvia identificació. Plaça Don Miquel de Clariana, 2 08500 de Vic (Barcelona) o posant-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades a través del correu electrònic dpd@icavic.cat 
- Conservació: Les seves dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides. 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell