Notícies

14 nov 2023

CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC

D’acord amb el que disposen els articles 29, 31 i concordants dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Vic, i en compliment de l’acord pres per la Junta de Govern en sessió del dia 18 d’octubre de 2023, es convoquen eleccions per als càrrecs que a continuació s’indiquen:

Càrrecs que es sotmeten a elecció i durada dels càrrecs:

- Degà, per un període de quatre anys.
- Bibliotecari, per un període de quatre anys.
- Diputat primer, per un període de quatre anys.
- Diputat tercer, per un període de quatre anys.
 

Requisits per a ser candidat: 

D’acord amb l’art. 29 dels Estatuts col·legials, per a formar part de la Junta de Govern són necessaris els requisits següents:

a)    Ser col·legiat exercent i resident en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Vic.

b)    Estar incorporat al Col·legi amb més de tres mesos d’antelació a la data de convocatòria de les eleccions.

c)    No incórrer en cap de les situacions següents:

1.    Estar condemnat per sentència ferma que comporti la inhabilitació o suspensió per a càrrecs públics, mentre aquesta sentència subsisteixi.

2.    Haver estat sancionat disciplinàriament en qualsevol col·legi d’advocats, mentre no s’hagi estat rehabilitat.

3.    Ser membre d’òrgans rectors d’un altre col·legi professional.

Per al càrrec de degà es requereix tenir una antiguitat de cinc anys de col·legiació.

Requisits per ser elector:

D’acord amb l’article 29 dels Estatuts col·legials, els càrrecs de la Junta de Govern són elegits en votació directa i secreta, en la qual poden participar com a electors tots els col·legiats incorporats amb més de tres mesos d'antelació a la data de convocatòria de les eleccions.

Mesa electoral:

D’acord amb l’article 31 dels Estatuts col·legials s’ha de constituir una mesa electoral, presidida pel degà, o per un exdegà o per la persona col·legiada que la Junta de Govern designi si el degà és candidat. Actuen com a adjunts dues persones col·legiades exercents i residents, la de més edat i la d’incorporació més recent. I actua de secretari el que exerceixi el càrrec de secretari de la Junta de Govern, i si és candidat, un exsecretari o una persona col·legiada que la Junta de Govern designi.

La mesa electoral es constituirà el dia de les eleccions en l’horari que es fixi per votar.

La mesa electoral estarà formada en aquestes eleccions per l’exdegà Sr. Joan Riera Claret, qui n’ostentarà la presidència; pel Sr. Manuel Font i Font, com a col·legiat exercent de més edat; per la Sra. Neus Codina Casals, com a col·legiada de més recent incorporació; i per la Sra. Anna Maria Vila Bayés, que en serà la secretària.

Qualsevol qüestió que se susciti durant el procés electoral serà decidida per la mesa electoral, sense perjudici de les accions administratives que corresponguin.

Si algun dels membres de la mesa electoral esdevé candidat a les eleccions serà substituït segons l’establert en l’article 31 dels Estatuts col·legials i així es farà públic.

Data, horari i lloc de celebració de les eleccions:

Les eleccions tindran lloc el dia 20 de desembre de 2023, a la seu del Col·legi d’Advocats de Vic, situada a la plaça Don Miquel de Clariana, núm. 2, de Vic. La votació començarà a les 11:00h i finalitzarà a les 19:00h del dia indicat, de forma ininterrompuda.

Presentació de candidatures i reclamacions:

De conformitat amb l’article 31 dels Estatuts col·legials, les candidatures s’han de presentar a la Junta de Govern almenys vint dies naturals abans de la data fixada per les eleccions, és a dir, fins el dia 29 de novembre de 2023.

Dintre dels tres dies naturals següents a l’expiració del termini de presentació de candidatures els candidats seran proclamats per la Junta de Govern i s’exposarà la llista de candidats al tauler d’anuncis del Col·legi.

Les reclamacions es podran presentar dins dels cinc dies naturals immediats i es resoldran pels membres de la Mesa Electoral dins dels tres dies naturals següents.

Votació:

Es vota cada un dels càrrecs a cobrir, i surt elegida la persona que obté més vots.

Si per a un càrrec només es presenta un candidat aquest serà proclamat sense necessitat d’elecció.

L’escrutini es portarà a terme immediatament després de la votació, i la mesa electoral proclamarà les persones elegides.

En cas d’empat, s’entén escollit el candidat que ha obtingut més vots entre els col·legiats exercents; si l’empat persisteix, s’elegirà la persona que tingui el número de col·legiat més antic al Col·legi d’Advocats de Vic.

De conformitat amb l’article 79.4 de l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola el vot dels col·legiats exercents tindrà doble valor que el de la resta de col·legiats.

 

Vic, 14 de novembre de 2023.

La Junta de Govern

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell