1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Registre de Societats Professionals d'Advocats

 

En data 6 de març de 2008 , en compliment del que ordena la Disposició Transitòria Segona de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, la Junta de Govern, en exercici les competències que li atorga els Estatuts del Col·legi, va acordar constituir el Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, al que s'hauran d’inscriure les següents societats que tinguin el seu domicili social dins de l’àmbit territorial d’aquest col·legi:

A.- les constituïdes per advocats juntament, en el seu cas, amb d’altres partícips no professionals, amb l’únic objecte social d’exercir en comú les activitats pròpies de la seva competència professional en els camps de l’advocacia.

B.- les que es constitueixin per advocats juntament amb d’altres professionals per a l’exercici conjunt de les activitats pròpies de les seves respectives professions titulades i col·legiades.

C.- aquelles que, trobant-se inscrites a l’actual registre col·legial de societats d’exercici professional d’advocats, s’adaptin a la Llei 2/2007, de Societats Professionals, dins del termini assenyalat a la seva disposició transitòria primera, o sigui fins al 16 de juny de 2008.

Formalització del contracte i inscripció al registre mercantil

El contracte de societat Professional cal formalitzar-lo en escriptura publica notarial, que ha de complir el requisits corresponents al tipus de de forma social adoptada segons la normativa reguladors aplicable, i en tot cas: 

 • La identificació dels atorgants, expressant si són o no socis professionals.
 • El Col·legi professional al que pertanyen els atorgants i el seu núm. de col·legiat (a tal efecte el Col·legi us emetrà els certificats col·legials corresponents)
 • La activitat/s professionals que constitueixin l’objecte social
 • La identificació de les persones que se n’encarreguin inicialment de l’administració i representació, expressant la seva condició o no de soci professional.

Tingueu en compte que en el moment de la constitució de la nova societat caldrà que acrediteu, mitjançant l’oportuna certificació, que la denominació escollida no figura registrada en el Registre Mercantil Central (secció de denominacions). L’escriptura pública de constitució s’haurà d’inscriure al Registre Mercantil per tal d’adquirir personalitat jurídica. En la inscripció registral caldrà fer constar a més a més de l’exposat anteriorment:

 • Denominació i domicili de la Societat.
 • Data i referència identificativa de l’escriptura de constitució i notari autoritzant; i duració en cas de temps determinat.
 • La identificació dels socis professionals i no professionals, i en relació als primers, el número de col·legiat i Col·legi
 • Professional de pertinència.

Documentació a presentar:

 • còpia simple de l'escriptura
 • Pòlissa de l'assegurança de la Societat
 • Certificat d'inscripció al Registre Mercantil
 • Sol·licitud complimentada

 Descarrega el formulari d’inscripció de la societat professional


 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies