1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Justícia Gratuïta

 

 • Definició i normativa

La Justícia gratuïta és el dret que estableix l’article 119 de la Constitució Espanyola de disposar d’una justícia gratuïta en els termes que la llei disposi. Per garantir el compliment d’aquest precepte constitucional llei 1/1996 de 10 de gener, determina el contingut del dret d’assistència jurídica gratuïta. 

 • Qui pot sol·licitar-la?

1. La poden sol·licitar les persones físiques després d’haver presentat l’imprès normalitzat i complir i acreditar la insuficiència de recursos per litigar. Es reconeixerà el dret d’assistència jurídica gratuïta a les persones a les quals els recursos i ingressos econòmics, computats anualment per a tots els conceptes i per unitat familiar entrin en els següents paràmetres:

- El paràmetre econòmic és l’IPREM, actualment a 532,50 €.

- Es computa per 12 mensualitats, s’haurà de demanar informació sobre si el cobrament de les nòmines és per 12 o 14 pagues.

- El límits pel reconeixement són, no superar:

 

   

UNITAT FAMILIAR

             nombre de membres

1

2

3

4

circumstàncies especials i familiars. art. 5

IPREM

 

X 2

X 2'5

X 3

X 5

MENSUAL

nòmina X 14

912,86 €

1.141,10 €

1.369,31 €

2.282,19 €

nòmina X 12

1.065,00 €

1.331,28 €

1.597,53 €

2.662,55 €

ANY

 

12.780,00 €

15.975,33 €

19.170,39 €

31.950,65 €

 

2. Constitueixen modalitats d'unitat familiar les següents:

 
A/ La integrada pels cònjuges no separats legalment, i en el seu cas, els fills menors, amb excepció dels emancipats.

 
B/ La formada pel pare o la mare i els fills que reuneixen els requisits esmentats anteriorment.

 

3. Els mitjans econòmics podran ser valorats individualment, quan el sol·licitant acrediti l’existència d'interessos familiars contraposats en el litigi pel qual es sol·licita l'assistència.

4. El dret a assistència jurídica gratuïta tan sols serà reconegut a les persones que litiguin en defensa dels seus propis drets o interessos.

5. En les assistències dels lletrats al detingut o pres, no serà necessari que el detingut o pres acrediti prèviament la mancança de recursos, sens prejudici que si no se li reconeix, aquest haurà d'abonar al lletrat els honoraris de la seva intervenció.

Quan es tracta de persones jurídiques, tindran dret al reconeixement del benefici les associacions d'utilitat pública i les fundacions, i s'entendrà que hi ha insuficiència de recursos quan la base imposable de l'impost de societats sigui inferior al triple del salari mínim interprofessional.

 

 • Víctimes de violència de gènere.

1. Amb independència de tenir recursos o no se’ls reconeix el dret per disposició legal. Sempre que:

- presentin denúncia.

- formulin querella.

- s’iniciï un procediment penal per delicte de violència de gènere.

2. Es manté el dret mentre duri el procediment penal i quan es dicti sentència condemnatòria.

3. Perden el dret:

- En cas de sentència absolutòria

- Es dicti arxiu ferm

Malgrat la pèrdua del dret, no hi haurà obligació d’abonar el cost de les prestacions de què hagin gaudit fins aquest moment. Això vol dir que no mantindran el dret per temes derivats com pot ser la interposició de demanda de divorci.

 

 • Víctimes d'accident de circulació 

Les víctimes d’accident de circulació tenen reconegut el dret per disposició legal si concorren els supòsits següents:

- S’acrediti que com a conseqüència de l’expedient tenen seqüeles permanents que els impedeixin totalment realitzar les tasques de la seva ocupació laboral o professional.

- Requereixin ajuda d’altres persones per realitzar les activitats essencials de la vida diària.

- L’objecte del litigi sigui la reclamació d’indemnització pels danys personals i morals soferts.

 

 • Beneficis del dret d’Assistència Jurídica Gratuïta

El dret d’assistència jurídica gratuïta inclou, entre d’altres beneficis, la designació d’un advocat d’ofici, d’un procurador d’ofici, quan la seva intervenció sigui perceptiva, l’exoneració dels drets notarials i, com a novetat l’assessorament i l’orientació gratuïta, previs al procés judicial , a qui pretengui demanar la tutela judicial dels seus drets i interessos , quan l’objectiu sigui evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.

 •  L’advocat designat té dret a cobrar?

Sí, en els casos en què:

a) No hagi tramitat o obtingut el benefici de justícia gratuïta

b) La part contrària es veu obligada, per sentència judicial, a abonar les costes causades en defensa de qui va obtenir el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

c) Si dins dels tres anys següents a l'acabament del procés el beneficiari de justícia gratuïta obté millor fortuna.

d) Quan venç en el pleit el beneficiari de justícia gratuïta i obté un benefici econòmic, sempre que els honoraris no excedeixin d'una tercera part del que s'ha obtingut.

e) Quan procedeix la petició de litis expensas i aquestes han estat reconegudes en resolució ferma a favor de la part que litiga amb reconeixement del Dret a justícia gratuïta, fins a l'import total de la partida aprovada judicialment.

 

 

Política de Qualitat

El col·legi té el Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat conforme a la norma UNE-ISO 9001-2008, desde el 06/02/2012,    per les activitats de:

 • Servei d'orientació a la mediació.
 • Servei d'orientació jurídica.
 • Assistència jurídica gratuïta.
 • Gestió del torn d'ofici.
 • Assistència al detingut.

Descarrega el document de compromís signat pel degà

Descarrega certificat de qualitat ISO 9001 - 02.06.2016

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies