1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Portal de la Transparència

En castellano

MEMÒRIA I PRESSUPOSTOS

El nostre Col·legi d'Advocats edita cada any una memòria anual en la qual es recullen totes les activitats realitzades per les diferents comissions que el componen així com les principals magnituds dels seus pressupostos.

Més informació

ESTRUCTURA

Organigrama

L'organització del treball del nostre Col·legi -tant a nivell polític com tècnic- respon a criteris d'efectivitat i eficiència i d'atenció als serveis que oferim als col·legiats i als ciutadans.

Membres de la Junta de Govern:

  • Degà: Joan Riera i Claret
  • Vicedegà: Antoni Poyato Rodríguez
  • Tresorer: Lluis Xandri Molas
  • Secretària: Anna Maria Vila Bayés
  • Vocals: Susanna Illamola Casals. Mireia Martí Fàbrega. Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi. Judit Pou Regidor. Pere Rius Alonso

Més informació de les diferents comissions

Funcions

El Col·legi d'Advocats defensa activament els drets i interessos professionals dels advocats, exerceix la representació exclusiva dels seus professionals, ofereix formació permanent i exerceix el control deontològic i l'aplicació del règim disciplinari en garantia de la societat. 
Entre les múltiples funcions del Col·legi cal destacar:

·  Ordenar l'activitat professional dels col·legiats, vetllant per la formació, l'ètica i la dignitat professionals i pel respecte degut als drets dels particulars. Exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.

·  Elaborar els seus Estatuts particulars i les modificacions dels mateixos, sotmetent-los a l'aprovació del Consell General de l'Advocacia.

·  Representar la professió en el seu àmbit territorial, amb legitimació per ser part en litigis que afectin els drets i interessos professionals.

·  Organitzar i gestionar els serveis d'assistència jurídica gratuïta i quants d'assistència i orientació jurídica puguin crear estatutàriament.

· Informar, en el seu àmbit de competència, en quants projectes o iniciatives de les Corts Generals, Govern o d'òrgans legislatius o executius autonòmics.

· Col·laborar amb el poder judicial i poders públics mitjançant la realització d'estudis o emissió d'informes.

·  Participar en l'elaboració dels plans d'estudis, informar de les normes d'organització dels centres docents corresponents a la professió. Crear, mantenir i proposar al Consell General de l'Advocacia Espanyola l'homologació d'escoles de Pràctica Jurídica.

·  Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d'interès per als col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial, de previsió i altres anàlegs.

·  Adoptar les mesures conduents a evitar i perseguir l’ intrusisme professional.

·  Procurar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats i impedir la competència deslleial entre ells.

·   Resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en relació amb l'actuació professional dels col·legiats i la percepció dels seus honoraris, mitjançant laude al qual prèviament se sotmeten de manera expressa les parts interessades.

·   Informar i dictaminar sobre honoraris professionals.

Estatuts i Codi Deontològic

L'Estatut General de l'Advocacia, l'Estatut Col·legial i el Codi Deontològic són les normes que regulen l'exercici i la deontologia de la professió d'advocat. Aquests textos configuren l'advocacia com una professió lliure i independent que presta un servei a la societat en interès públic i que s'exerceix en règim de lliure i lleial competència.

Més informació

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Convenis

PARTS

OBJECTE

DURADA

MODIF.

OBLIGATS

OBLIGACIONS  ECONÒMIQUES

ICAVIC - BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Projecte PADICAT

indefinit

N / A

ICAVIC - BIBLIOTECA DE CATALUNYA

No hi ha

ICAVIC -DEPARTAMENT DE TREBALL

Conciliacions laborals telemàtiques

indefinit

N / A

ICAVIC -DEPARTAMENT DE TREBALL

No hi ha

ICAVIC - CGAE - MINISTERI DE INDÚSTRIA

Punt PAE

indefinit

N / A

ICAVIC

No hi ha

ICAVIC - DG CADASTRE

Col·laboració en matèria de gestió cadastral

indefinit

N / A

ICAVIC

No hi ha

ICAVIC - AEAT

Presentació telemàtica TERCERS

indefinit

N / A

ICAVIC. AEAT

No hi ha

ICAVIC - ATC

Presentació telemàtica a tercers

indefinit

N / A

ICAVIC - ATC

No hi ha

 

 

Subvencions

PARTS

IMPORT

ANY

OBJECTIU

BENFICIARI

ICAVIC - GENCAT

12426.52

2016

Pagament en concepte de despesa de gestió i infraestructura del Servei d'Orientació jurídica

ICAVIC

ICAVIC - CICAC - GENCAT

31632,72

 

2016

Pagament en concepte de gestió i infraestructura de Justícia Gratuïta

ICAVIC

ICAVIC - GENCAT

863866.48

2016

Pagament en concepte de TOAD

ADVOCATS DEL TORN D'OFICI

ICAVIC - BISBAT DE VIC

1000

 

2016

Pagament en concepte de subvenció, Museu Episcopal de Vic

MUSEU EPISCOPAL DE VIC

ICAVIC - GENCAT

6191

 

2016

Pagament en concepte de gestió Servei d'Orientació a la Mediació. Mediacions realitzades

ICAVIC - ADVOCATS SOM / MEDIADORS

ICAVIC - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

13430.16

 

2016

Pagament en concepte de servei d'orientació jurídica a Manlleu - Tona - Torelló - Centelles

ADVOCATS SOJ

ICAVIC - DIPUTACIÓ DE BARCELONA 20362.50 2016 Pagament en concepte de Servei d'intermediació del deute de l'habitatge ADVOCATS SIDH

 

RETRIBUCIONS

Al Col·legi d’Advocats de Vic no existeixen alts càrrecs, sinó òrgans rectors: Junta de Govern. Pertànyer a aquests òrgans rectors no està retribuït.

 

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

 

Observatori de Justícia Gratuïta

Els informes de l'Observatori de la Justícia Gratuïta està consolidat en el món jurídic com el referent documental per tenir un coneixement fidel del Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d'Ofici a Espanya i desglossat per comunitats autònomes.

Més informació

Estadístiques de Queixes i Reclamacions

Més informació

 

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies